อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) ซึ่งเป็นวันที่ 9

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 9 ของการบรรยาย
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ 9 ของการอบรม โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชาย หอมลออ ทนายความ บรรยายหัวข้อ “การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” พร้อมยกตัวอย่างการดำเนินคดีต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจมากขึ้น
หลังจากนั้นใน 13.00 น. นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6 บรรยายหัวข้อ “การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ”
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 7-11, 13-17 มีนาคม 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ