ประชุมคณะอนุกรรมการ สำนักงานคดีปกครอง ประชุมครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ได้มอบหมายให้นายพงศ์พันธ์ ศรีเสวตร์ ประธานอนุกรรมการ สำนักงานคดีปกครอง เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายสัญญาภัชระ สามารถ นายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ นายพศิน สินธุพาชี ในฐานะที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอความเห็นในวาระต่างๆ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงานคดีปกครองยึดถือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามหลักเกณฑ์สภาทนายความ รวมถึงเข้าช่วยเหลือประชาชนในคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และให้กำหนดคุณสมบัติของทนายความอาสาผู้รับมอบอำนาจคดีปกครองและแต่งตั้งผู้กลั่นกรองงานของสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ โดยแบ่งเป็น 2 คณะ ได้แก่ 1.คณะผู้กลั่นกรองงานคดีปกครองกลุ่มคดีมรรยาททนายความ 2. คณะผู้กลั่นกรองงานกลุ่มคดีช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับคดีปกครอง ตลอดจนประกาศรับสมัครและจัดอบรมสัมมนาทนายความอาสาผู้รับมอบคดีปกครองของสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ จำนวน 50 ท่าน ประมาณกลางปี 2566