ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาวาระสืบเนื่องการอบรมวิชาการปี พ.ศ. 2566