ร่วมการเสวนาเรื่องแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมการเสวนาเรื่องแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ
วันนี้ ( 16 มีนาคม 2566 ) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการเสวนาเรื่องแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ (Dialogue on the way forward to the effective implementation of Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearances Act) กับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ, หน่วยงานที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน, หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และศูนย์สิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ต้นแบบที่ดีในการป้องกันและปราบผรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แลกเปลียนประสบการณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัว รวมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
จึงทำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในระดับหนึ่ง และยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น และประชาชนก็จะได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิและข้อกฎหมายต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม