ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน” (ภาค 8)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาอย่างบูรณาการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดำเนินโครงการโดย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช