นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีของประเทศไทย และพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 (ปรม.22) และสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดโดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์