ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันนี้ (28 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกัน มีดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการตลาด คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การเรียน การสอนด้านกฎหมาย และส่งเสริมการสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาอื่นใดภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้
ข้อ 1. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาความรู้ ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและ ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านต่างๆ ที่ทันสมัย
ข้อ 2. ทั้งสองฝ่ายจะศึกษาแนวทางพัฒนางานทางวิชาการในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน
ข้อ 3. ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การเรียน การสอน การจัดฝึกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีคุณภาพสูงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มากยิ่งขึ้น
ข้อ 4. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือส่งเสริมจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านกฎหมายให้กับ บุคคลากรทั้งสองฝ่าย
ข้อ 5. การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือแบบ ธรรมเนียมในการปฏิบัติที่ดีของทั้งสองฝ่าย
ข้อ 6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้ภายใต้ข้อตกลง ความร่วมมือนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายก่อน
ข้อ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรตลอดจนสมาชิกของสภาทนายความ และครอบครัวใน การเข้าศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ข้อ 8. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป