ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ ครั้งที่ 3/2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานคดีปกครองได้จัดการประชุมคณะกรรมการสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสัญญาภัชระ สามารถ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สำนักงานคดีปกครอง ได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งมีมติ ดังนี้ (1) รับสมัคร และพิจารณาขึ้นทะเบียนทนายความอาสาผู้รับมอบอำนาจคดีปกครองของสภาทนายความ ตามหลักเกณฑ์สำนักงานปกครองสภาทนายความ (2) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการอบรมทนายความผู้ทำหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจในศาลปกครองส่วนของสภาทนายความ (3) จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูงของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นหลักสูตรที่ ก.ศป. ได้ให้การรับรองแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในคดีปกครอง ให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาทางวิชาการให้กับสมาชิกทนายความโดยทั่วไปให้มีความเข้าใจใน “คำสั่งทางการปกครอง” “สัญญาทางการปกครอง” “การทำละเมิดทางการปกครอง” “คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง” “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” และ “วิธีพิจารณาความคดีปกครอง” เป็นต้น