ประชุมคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยที่ประชุมมีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
อาทิ เรื่อง รายงานสถิติคดีการนั่งให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กรุงเทพมหานครเป็นต้น