อบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 42

เปิดการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 42 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566
วันนี้ (1 เมษายน 2566 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 42 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566 ขึ้น โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 5 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 42 โดยมีนายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของการอบรมดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้มี นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน, นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ , นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก, นายมะโน ทองปาน อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร/ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการและเลขานุการสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยายความรู้ตลอดการอบรมในหลักสูตร
โดยการอบรมวันที่ 1 เมษายน 2566 เริ่มด้วยนายมะโน ทองปาน อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อเรื่องหลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองรายมือชื่อและเอกสาร, อำนาจหน้าที่ในการทำคำรับรอง, หลักการและสาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2555, คุณสมบัติ, การพ้นสภาพจากการเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร, การขึ้นทะเบียน, การต่ออายุ
ต่อมานายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้แก่ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ สวัสดิการของทนายความ และประชาสัมพันธ์งานวิ่งการกุศล สภาทนายความ และ”คอนเสิร์ตการกุศล” วงคาราบาว
จากนั้นได้รับเกียรติจากนางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ บรรยายหัวข้อเรื่องขอบเขตและหน้าที่ในการรับรอง
ช่วงบ่ายเริ่มด้วยผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร/ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติบรรยายหัวข้อเรื่องเปรียบเทียบการรับรองกับ Notary Public ในต่างประเทศ
จากนั้นนายสุมิตร มาศรังสรรค์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้เกียรติบรรยายหัวข้อเรื่องประเภทและแบบของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (การรับรองสำเนาเอกสาร, การรับรองลายมือชื่อ, การทำคำสาบาน, การรับรองบุคคล, การบันทึกคำให้การที่ต้องมีการสาบาน, การทำคำคัดค้าน, วิธีการรับรอง, การใช้สติ๊กเกอร์และตราประทับ)
ทั้งนี้ สำหรับการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 42 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน โดยมีนายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการและเลขานุการสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.