ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่น 60

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่น 60
✨✨✨นักศึกษาที่สอบผ่านภาคทฤษฎี รุ่น 60 สามารถยื่นแจ้งฝึกภาคปฏิบัติ รุ่น 60 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 เมษายน 2566
>>> นักศึกษาที่สอบภาคทฤษฎีไม่ผ่าน สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 61 ทางไปรษณีระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2566 และสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชั้น 2)
———————————————————————————————————————————
เอกสารที่ใช้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎี รุ่นที่ 61 ประกอบด้วย
1.ใบสมัครอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่น 61
2.บัตรสอบเดิมหรือสำเนาบัตรประชาชน(จะต้องระบุเลขประจำตัวสอบเดิมในใบสมัคร)
3.รูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.ค่าธรรมเนียม 2,000.- บาท (ทางไปรษณีย์ 2,050.- บาท)
5.กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน
เลขที่บัญชี 948-022-8999 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี Lawyers Council of Thailand (สภาทนายความ) หรือ สแกน QR Code