ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัด “โครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพาเพื่อนกลับบ้านเพื่อสร้างสันติสุขคืนสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เมื่อวันที่ (21 พฤษภาคม 2566) ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัด “โครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพาเพื่อนกลับบ้านเพื่อสร้างสันติสุขคืนสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายโอฬาร กุลวิจิตร ประธานกรรมการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้/กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 ผู้แทนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, นายจํานงค์ ศรีจันทร์ ประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดปัตตานี, นายรังสฤษฏ์ ศรีสองคอน ประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดนราธิวาส, นายสมยส กระแสรัตน์ ประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดยะลา, นายจักรพงษ์ พลรักษ์ ประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดเบตง, นายธีรพงษ์ ดนสวี ประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์นาทวี และผู้ดำเนินรายการ, กรรมการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนกว่า 200 คน เข้าร่วม
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การให้ความรู้ครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดี ที่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายตลอดจนสิทธิเสรีภาพ ซึ่งทุกภาคส่วนมีความพยายามโดยเฉพาะเรื่องคดีความมั่นคงที่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในกระบวนการยุติธรรม แต่วันนี้ศอ.บต. พร้อมที่จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นปมปัญหาสะสมกันมาอย่างยาวนานคลี่คลายลงตามเป้าหมายคือ “พี่น้องประชนทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ”
สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพาเพื่อนกลับบ้านเพื่อสร้างสันติสุข คืนสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและกฎหมายความมั่นคง บรรยายโดย นายกิตติ สุระคำแหง อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงกฎหมายอิสลาม (ครอบครัวและมรดก) บรรยายโดย ดาโต๊ะอิสมาแอ เจ๊ะ และกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอาญาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ที่ถูกกล่าวหากระทำผิดอาญาทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและสมัครใจเชื่อมั่นกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป