ประชุมกรรมการและที่ปรึกษาสำนักงานคดีปกครอง ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมกรรมการและที่ปรึกษาสำนักงานคดีปกครอง ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ เป็นประธานในที่ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีระเบียบวาระการพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูงของสภาทนายความ การพิจารณาเกี่ยวกับคำสาบานในศาลปกครอง โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “บทบาททนายความอาสาผู้รับมอบอำนาจคดีปกครองสภาทนายความ” และการจัดอบรมทนายความอาสาผู้ทำหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครองของสภาทนายความฯ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านกฎหมายปกครองและเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินคดีปกครองให้แก่บุคลากรขององค์กรวิชาชีพทนายความและประชาชนทั่วไป