สภาทนายความจังหวัดสงขลา ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 : สภาทนายความจังหวัดสงขลา โดยนายกรณัท เจริญศิลป์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสงขลา นายสัญญวีณ์ สาสุธรรม ที่ปรึกษาฯ นายเฉลิมฤทธิ์ พรหมอ่อน รองประธานฝ่ายวิชาการ และนายสุรเชษ บิลสัน รองประธานฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฯเพื่อร่วมมือดำเนินงานด้านบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รวมถึงอบรม/ติว ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มุ่งประสงค์จะประกอบวิชาชีพทนายความ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา