ประชุมคณะทำงานปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และ ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะทำงาน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานจัดอบรมโครงการการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการอบรมแล้ว จำนวน 7 ครั้ง
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการจัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กำหนดจัดการอบรม เป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอบรมได้ทั้งแบบ Onsite และ Online โดยสภาทนายความจะทำการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้กับสมาชิกทนายความได้รับทราบผ่าน Facebook และ Website ของสภาทนายความต่อไป