ประชุมอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ สภาทนายความ ครั้งที่ 6/2566

วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ : นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ สภาทนายความ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมร่วมพิจารณาโครงการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง พ.ศ. ….
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแนวทางดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมแบบกลุ่ม และการเปิดรับสมัครฝึกอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12