ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ อาทิ การจัดอบรม “กฎหมายภาษีอากรกับวิชาชีพทนายความ” ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 การจัดอบรม “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน” ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 และการจัดอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการแนะนำ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทนายความ