ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ การพิจารณาคำขอรับการสงเคราะห์ และการพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ