สภาทนายความจัดอบรม เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (วันที่ 1)

เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ กล่าวเปิดงานการอบรม เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ ในการอบรมครั้งนี้มี นายมะโน ทองปาน อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายประเสริฐ คชวงศ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง, นายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการวิชาการ, นายไพรัตน์ บุญประกอบ กรรมการวิชาการ และนายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยายความรู้ตลอดการอบรมในหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

– ข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุในภาครัฐ บรรยายโดย นายประเสริฐ คชวงศ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง

– ความผิดอาญา พฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติและความผิดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายโดย นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี

– การสั่งฟ้องและการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการในสำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรยายโดย นายคมคะเน หงส์ธนนันท์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1

– การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ การเตรียมความพร้อมหากถูกฟ้องคดี บรรยายโดย นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยทำงานชั่วคราวตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

– การคุ้มครองสิทธิ์ของพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยศาลปกครอง บรรยายโดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

– เทคนิคการต่อสู้คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรยายโดย นายไพรัตน์ บุญประกอบ กรรมการฝ่ายวิชาการ และนายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการฝ่ายวิชาการ

จากนั้นเป็นพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ สำหรับการอบรมเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มีทนายความและข้าราชการ อปท. เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน โดยมี นายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.