สภาทนายความจัดอบรมวิชาการ เรื่อง “PDPA ภาคพิสดาร รุ่น 1” (วันที่ 1)

เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ กล่าวเปิดงานการอบรมวิชาการ เรื่อง “PDPA ภาคพิสดาร รุ่น 1” โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ ในการอบรมครั้งนี้มี นายมะโน ทองปาน อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ, ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒสกุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.เจนพล ทองยืน กรรมการฝ่ายวิชาการ, นายกิตติพงษ์ วงศ์กิติ กรรมการโครงการทนายความพี่เลี้ยง, นายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ทนายความหุ้นส่วนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ลีกัลป์ มายด์ จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยายความรู้ตลอดการอบรมในหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

– ที่มา ความสำคัญและหลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, คำนิยาม ความหมาย และขอบเขตการบังคับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) กับข้อมูลส่วนบุคคล (อ่อนไหว), ฐานการประมวลผลข้อมูลกับความยินยอม, หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายโดย ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒสกุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) บรรยายโดย ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APAR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิทางกฎหมาย การแสวงหาพยานหลักฐานและการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี ภาระพิสูจน์ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายโดย นายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ทนายความหุ้นส่วนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ลีกัลป์ มายด์ จำกัด

– แนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทดสอบความเข้าใจ กฎหมาย PDPA บรรยายโดย ดร.อุดมธิปกไพรเกษตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด / ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DOTI) และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

– การร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่ได้รับผลกระทบสิทธิส่วนบุคคล บรรยายโดย ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จากนั้นเป็นพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ สำหรับการอบรมวิชาการ เรื่อง “PDPA ภาคพิสดาร รุ่น 1” มีทนายความและประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน โดยมี นายกัณตณัฐ สินชะวา กรรมการโครงการทนายความพี่เลี้ยง เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.