อบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 61 วันที่ 18

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ได้จัดให้มีการฝึกทักษะการจัดทำเอกสารสำคัญทางกฎหมายหนังสือมอบอำนาจ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม พินัยกรรม และการจัดทำสัญญา/ สัญญาประนีประนอมยอมความ เอกเทศสัญญาฯ โดยมีนายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ พร้อมทีมงานให้การฝึกสอนและข้อแนะนำต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ดร.พิษณุ โหระกุล กรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ