มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ นายจักริน ปานเจริญ นางสยุมพร วรคุณาลัย นายมนู นิลเอก นางสาวนภัสวรรณ วงษ์มณี