อบรม เรื่อง “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” วันที่ 10

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ จัดอบรม เรื่อง “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” ซึ่งเป็นวันที่ 10 ของการอบรม การบรรยายในวันนี้ มีวิทยากรร่วมบรรยายความรู้ในการอบรมหลักสูตร โดยมีหัวข้อดังนี้

– Work Shop การจัดทำเอกสารในชั้นการพิจารณาของศาลปกครอง (ศึกษาจากคดีตัวอย่าง ว่าถ้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลอย่างไร, ฝึกทักษะการร่างเอกสารคำคู่ความต่างๆ) บรรยายโดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำหรับการอบรม เรื่อง “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 54 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-6, 19-20, 26-27 สิงหาคม 2566, วันที่ 2-3, 16-17, 19, 23-24, 26-27 กันยายน 2566 และวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยมี นางสาวอัจฉรา แสงขาว กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.