นายกสภาทนายความมอบหมายผู้แทนแสดงความยินดีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 12.15 น. ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี โดยมี นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าดอกไม้