สภาทนายความเยี่ยมและให้กำลังใจทนายความอาสา ให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.40 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมกับนางสาวกานดามณี กุลวานิช กรรมการโครงการทนายความประจำส่วนราชการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งในวันนี้มีทนายอิทธิกร โกศลสุวิวัฒน์ นั่งให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน