ประชุมคณะกรรมการสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อฯ ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ครั้งที่ 6/2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน พร้อมด้วย นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายสุมิตร มาศรังสรรค์ กรรมการ, ดร.คุณานนต์ นงนุช กรรมการ, ดร.นพดล เพิ่มพิทยา กรรมการ, ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน กรรมการ และ ดร.วิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระในที่ประชุม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.