ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสำนักงานคดีปกครอง ครั้งที่ 9/2566

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ/ประธานคณะกรรมการสำนักงานคดีปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสำนักงานคดีปกครอง ครั้งที่ 9/2566 โดยที่ประชุมได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในโครงการอบรมทนายความผู้ทำหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครอง หรือโครงการอบรมทนายความผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครอง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 (เทคนิคภาคปฏิบัติสำหรับวิชาชีพ)
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง และรับฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานคดีปกครอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566