ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิทยา จงวรกุล ประธานกรรมการงบประมาณ การเงินและบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการงบประมาณฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี