รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาทนายความ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ ผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ทั้งนี้มีวาระการประชุมพิจารณาคดีมรรยาททนายความ จำนวน 12 คดี และพิจารณาวาระการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย,วาระการดำเนินงานของสภาทนายความในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ส่วนภูมิภาค ( ภาค 1- 9) รวมทั้งการบริหารงานของประธานสภาทนายความจังหวัด จำนวน 112 ศาลจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในโครงการ Quick Win 100 วัน ภายใต้หลักนิติธรรม