อบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่น 12 ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 โดยมีนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม สำหรับการบรรยายมีหัวข้อ ดังนี้
– อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลผูกพันประเทศไทยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรยายโดย ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บรรยายโดย นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– การจัดทำ EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคเอกชน) บรรยายโดย นายพงศกร สง่าผล อนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ สำหรับการอบรมโครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 83 คน โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ครรชิตจารุสิทธิ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ.