อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) เป็นวันที่ 7

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการอบรม โดยในครึ่งวันเช้าเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีนายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ให้การฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความ พร้อมด้วย นายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบฯ นายกิตติพงษ์ วงศ์กิติ กรรมการทดสอบ นายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบฯ และคณะทำงาน ให้คำแนะนำและฝึกสอนทักษะแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ดร.พิษณุ โหระกุล กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ต่อจากนั้นในเวลา 13.00 น. อาจารย์วีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ การเตรียมคดีและการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม, 1-6 พฤศจิกายน 2566 โดย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ