มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายนายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ และรองเลขาธิการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่นางสาวอรวรรณ เที่ยงในธรรม ผู้รับเงินสงเคราะห์

จากนั้น เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สภาทนายความ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่นายธีรพงษ์ ไตรสรณปัญญา ผู้รับเงินสงเคราะห์