อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) เป็นวันที่ 8

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ 8 ของการอบรม มีหัวข้อดังนี้

– การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรกลาง บรรยายโดย อาจารย์ประภาศ คงเอียด กรรมการอิสระในบริษัทมหาชน และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

– การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลล้มละลายกลางและการฟื้นฟูกิจการ บรรยายโดย อาจารย์กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

โดยมี ดร.พิษณุ โหระกุล กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม, 1-6 พฤศจิกายน 2566 โดย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ.