อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) เป็นวันที่ 9

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ 9 ของการอบรม มีหัวข้อดังนี้

– การฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความ โดย อาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และอาจารย์สยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ

– การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม (Class Action) บรรยายโดย อาจารย์ชลวัชร อัศวพิริยอนันต์ รองเลขานุการศาลฎีกา

โดยมี นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม, 1-6 พฤศจิกายน 2566 โดย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ.