อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) วันสุดท้าย

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม โดยวันนี้เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ บรรยายสรุปการเขียนคำคู่ความในศาลและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย และขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 60 โดยมีนายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวาว่าความ แห่งสภาทนายความและนางสาวอัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ พร้อมคณะทำงาน ให้คำแนะนำและฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความให้แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเตรียมตัวก่อนสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) โดยแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ พร้อมอวยพรให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมทุกคนประสบความสำเร็จ โดยมีนายชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ และคณะกรรมการทดสอบฯ เข้าร่วมงาน