สภาทนายความร่วมประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงาน สภาทนายความ เป็นผู้แทนสภาทนายความ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะประธานอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งในการประชุมมีการรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567