ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยทนายความ ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยทนายความ (วทน.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยทนายความ ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยทนายความ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ พร้อมติดตามการดำเนินงานการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ ระดับสูง” รุ่นที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 5 เข้าร่วมประชุม