ปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานบังคับคดี รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานบังคับคดี รุ่นที่ 1 เป็นวันสุดท้ายของการอบรม โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งวันนี้ได้จัดให้มีการ Workshop โดยมีนางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร เจ้าพนักงานบังคับคดี นางสาวคชาภรณ์ ผิวผ่อง เจ้าพนักงานพิทักษ์ กรมบังคับคดี นายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการฝ่ายวิชาการ และนางสาวอัจฉรา แสงขาว กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ นายกิตติพงษ์ วงศ์กิติ กรรมการฝ่ายวิชาการ นายนฤนาถ แม้นเหมือน ทนายความผู้เชี่ยวชาญการบังคับคดี นางสาวปัญมาพร ศรีทอง กรรมการโครงการทนายพี่เลี้ยง เป็นวิทยากรร่วมบรรยายและแนะนำการเขียนคำร้องต่าง ๆ ในการบังคับคดีแพ่ง และการฟ้องขอให้ล้มละลาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจและสอบถามประเด็นต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง เช่น การฟ้องขอให้ล้มละลายและสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การสอบสวนลูกหนี้ การขอรับชำระหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ การรวบรวมทรัพย์สินลูกหนี้ การปลดล้มละลาย การยกเลิกล้มละลาย สิทธิหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ในคดีล้มละลาย การหยุดนับระยะเวลาปลดล้มละลาย ต่อจากนั้นได้มีการสาธิตการประมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์และบังคับคดี
และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้ ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานบังคับคดี รุ่นที่ 1 และร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน