อบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 45 (วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 45 ขึ้น โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายยุทธนา เนติศุภชีวิน กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 45 โดยมี ดร.วิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการและเลขานุการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้มี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ/ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร, นายวันชัย บุญฤทธิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายอุดม ยกทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดระนอง, นายโรม จุไร ประธานสภาทนายความจังหวัดตะกั่วป่า, นายวัชรินทร์ เพ็ชรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดทุ่งสง และ ดร.วิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการและเลขานุการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยายความรู้ตลอดการอบรมในหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้
– หลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองรายมือชื่อและเอกสาร, อำนาจหน้าที่ในการทำคำรับรอง, หลักการและสาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2555, คุณสมบัติ, การพ้นสภาพจากการเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร, การขึ้นทะเบียน, การต่ออายุ บรรยายโดย ดร.นพดล เพิ่มพิทยา กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
– ขอบเขตและหน้าที่ในการรับรอง บรรยายโดย นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
– เปรียบเทียบการรับรองกับ Notary Public ในต่างประเทศ บรรยายโดย ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร/ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– ประเภทและแบบของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (การรับรองสำเนาเอกสาร, การรับรองลายมือชื่อ, การทำคำสาบาน, การรับรองบุคคล, การบันทึกคำให้การที่ต้องมีการสาบาน, การทำคำคัดค้าน, วิธีการรับรอง, การใช้สติ๊กเกอร์และตราประทับ) บรรยายโดย นายสุมิตร มาศรังสรรค์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
– จรรยาบรรณ ข้อควรระมัดระวังและความผิดชอบในการรับรอง บรรยายโดย นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกลีกัลป์เคาน์เซลเลอร์ จำกัด
– กรณีศึกษา (วิธีปฏิบัติและการประเมินผลในการปฏิบัติหน้าที่การทำคำรับรองฯ) บรรยายโดย นายสุมิตร มาศรังสรรค์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
จากนั้นเป็นพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรครั้งนี้ มีนายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ/ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร, นายสุมิตร มาศรังสรรค์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และ ดร.วิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการและเลขานุการสำนักงานทะเบียนแบบรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบดังกล่าว
ทั้งนี้ สำหรับการอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 45 มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 89 คน โดยมี นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.