ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายคดีคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายคดีคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8 /2566 โดยมี นายอมร กุศล ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ/ที่ปรึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การจัดอบรมกฎหมายทนายความเฉพาะด้าน การจัดเสวนานักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ กรณีโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งดูแลผู้ป่วยไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตประสงค์ขอให้ฟ้องร้องดำเนินคดี