ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว นัดแรก

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ และสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรสมาชิก องค์กรละ 2 คน รวม เป็น 6 คน และให้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นประธานคณะกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 7 คน โดยได้มีการแต่งตั้ง ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ/กรรมการ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้เชี่ยวชาญ สภาองค์กรของผู้บริโภค/กรรมการ นายสุปัน รักเชื้อ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย/กรรมการ นางสาวอัญชนก แข็งแรง รองประธานสภาวิชาชีพกิจการการเผยแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)/ กรรมการ รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/กรรมการ และนายชาย ปถะคามินทร์ ผู้อำนวยการบริหาร สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นเลขานุการ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบการทำงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดทำข้อเสนอการดำเนินการตามผลการตรวจสอบเสนอไปยังองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานของสื่อมวลชนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ตามกรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไป