เปิดอบรมหลักสูตรการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่น 10

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 8.40 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ /ผู้อำนวยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10
ทั้งนี้นางสาวณัฐพิมล สมเจษ กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า และคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ
หลังจากนั้นในเวลา 9.00 น.- 12.00 น. ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “ธรรมชาติของความขัดแย้งและการวิเคราะห์ความขัดแย้ง” และเวลา 13.00-16.00 น. ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา บรรยายในหัวข้อ “แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริบทสากล” ต่อมาเวลา 16.00-18.30 น. ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติ บรรยายหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” และบรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย” และเวลา 18.30 – 19.00 น.. คณะทำงานวิชาการ อบรมหลักหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10 ร่วมกันถอดบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ในการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน
การอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง (รุ่นที่ 10) ของสภาทนายความฯ ได้จัดอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่าง วันที่ 9,10,11 และวันที่ 16,17 ธันวาคม 2566 ( จำนวน 36 ชั่วโมง) ด้วยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน (Onsite) โดยผู้เข้ารับการอบรมที่จะได้รับใบประกาศผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกลางสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามเงื่อนไขตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดไว้