อบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 10 ( วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00  – 17.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10  เป็นวันที่ 2 ของการอบรมฯ  โดยเวลา 8.00  – 12.00 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ขั้นตอนการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง และการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท“

ต่อมาเวลา 13.00 – 17.00 น. นายสุวิชา  สุขเกษมหทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ขั้นตอนการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  และการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา” ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยายผู้เข้าอบรมหลักหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 10 ทำแบบทดสอบหลังการเรียน และทำแบบประเมินการสอนของวิทยากร

สำหรับการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่น 10  เป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง  ซึ่งสภาทนายความฯ ได้จัดอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่าง วันที่ 9,10,11,16 และวันที่ 17 ธันวาคม 2566 (จำนวน 38 ชั่วโมง) ด้วยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน (Onsite) โดยผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป.