อบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 10 (วันที่ 3)

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00  – 16.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10  เป็นวันที่ 3 ของการอบรมฯ โดยเวลา 8.00  – 12.00 น. ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “คุณสมบัติ และจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย, ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ข้อท้าท้าย และอุปสรรคในการเจรจาไกล่เกลี่ย”

ต่อมาเวลา 13.00 – 16.00 น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ส.พ.ส.) อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้าง สังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “ภาพรวมสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยายผู้เข้าอบรมหลักหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 10 ทำแบบทดสอบหลังการเรียน และทำแบบประเมินการสอนของวิทยากร

สำหรับการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  รุ่น 10  เป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง  ซึ่งสภาทนายความฯ ได้จัดอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่าง วันที่ 9,10,11,16 และวันที่ 17 ธันวาคม 2566 (จำนวน 38 ชั่วโมง)   ด้วยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน (Onsite) โดยผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป.