มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ที่ทำการสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของนายนพรัตน์ ดวงแก้ว ให้แก่ นางสาวจิรวดี ดวงแก้ว และนางแสงเดือน ศรีเมืองมา ผู้รับเงินสงเคราะห์.