วันที่ 14 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่น 62 (ภาคทฤษฎี)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งในวันนี้เป็นการฝึกทักษะการจัดทำสัญญา/สัญญาประนีประนอมยอมความ เอกเทศสัญญาฯ การฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ โดย อาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์สยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และอาจารย์กิตติพงษ์ วงศ์กิตติ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ

สำหรับกำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20, 22-26 มกราคม 2567 (16 วัน) เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร