มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ที่ทำการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ ผู้แทนประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของนายสุนทร ตันเลิศ ให้แก่ นางสาวสุธิดา ตันเลิศ ผู้รับเงินสงเคราะห์.