มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ที่ทำการสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายบัณฑิต ศรีวิไล ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายพัลลภ พิพัฒนพงศ์โสภณ ให้แก่ นางสาวสมพร หลายประดิษฐ์ นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ และนายจตุพร พิพัฒนพงศ์โสภณ ผู้รับเงินสงเคราะห์