การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่น 62 (ภาคทฤษฎี) วันสุดท้ายของการบรรยาย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการฝึกทักษะการจัดทำเอกสารสำคัญทางกฎหมาย หนังสือมอบอำนาจ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม พินัยกรรมฯ โดย อาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์อัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์สยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และอาจารย์กิตติพงษ์ วงศ์กิตติ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ

ช่วงบ่าย ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ บรรยายสรุปการเขียนคำคู่ความ ขอบเขต การสอบภาคทฤษฎี และเทคนิคการทำข้อสอบ

หลังจากนั้น ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM และอวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบ.