ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย /ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาวาระสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย.